Search
Wednesday, January 26, 2022 ..:: Home ::.. Register  Login
   Minimize


ยินต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานวารสารทางวิชาการ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


  
 วารสารแนะนำ Minimize

 

 
วารสารความร่วมมือ 7 สถาบัน


  
 ดาวน์โหลดเอกสาร Minimize

  
 ฐานข้อมูลวารสาร Minimize
  
 วารสารทางวิชาการ Minimize

        ด้วยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ
        1. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
        2. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

        วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] และจัดอยู่ในกลุ่ม 1


  
 บทความวารสารเผยแพร่ออนไลน์ Minimize

 วารสารทางวิชาการ ฉบับปี พ.ศ. 2552-2561

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552

 

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553


   ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553  

      ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-ธันวาคม 2553

 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-ธันวาคม 2553

 ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554

 ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554

 

 

 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

   

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556

ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556

ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557

ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือประเทืองปัญญา ชุด สุ จิ ปุ ลิ
จัดจำหน่ายโดย: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เล่ม 1


เล่ม 2


เล่ม 3


เล่ม 4

 
เล่ม 5

 
เล่ม 6

 
เล่ม 7

 
เล่ม 8

 
เล่ม 9

 
เล่ม 10

 
เล่ม 11

 
เล่ม 12

 


เล่ม 13 


เล่ม 14


เล่ม 15


เล่ม 16

 

 

 

 
 


เล่ม 17


เล่ม 18

 
       
       

 


  
 บรรณาธิการ Minimize

ผศ.ดร.ทพญ.ณปภา  เอี่ยมจิระกุล 
บรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 

ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร
 
บรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 


  
 บุคลากร Minimize
 

นายปิยชาติ  บุญเพ็ญ
หัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11014
อีเมล : cacarojpj@gmail.com

 

นางสาวจิตชญา  บาลโสง
ปฏิบัติหน้าที่ : งานวารสารวิชาการ
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11094
อีเมล : kru.jitchaya@gmail.com

 

นายนิพนธ์  ราชวุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่ : งานวารสารวิชาการ
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11097
อีเมล : niponswu@gmail.com


  
 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด Minimize

14-08-2561

niponr@swu.ac.th


  
Copyright 2009 © Publishing Srinakharinwirot University 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand.   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation